SİGORTA PRİM TEŞVİKLERİ

İstihdamın artırılması,  işsizliğin azaltılması ve bölgesel gelişmişlik farklarının giderilmesi amacıyla, hükümet tarafından farklı zamanlarda hazırlanan yasa tasarıları TBMM’ye sunularak yasalaşmıştır.  Sigorta prim teşvikleri konusunda en son düzenleme  5 Şubat 2010 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 5951 sayılı yasa ile yapılmıştır. Sigorta prim teşvikleri, çalışanların sigorta primlerinin işveren paylarının tamamının veya büyük bir kısmının  hazine tarafından karşılanmasını kapsamaktadır. Şuan SGK tarafından uygulanmakta olan 8 ayrı teşvik kanunu bulunmaktadır. Yazımızda bu teşvik kanunları hakkında kısaca bilgi verilecektir.

SGK TARAFINDAN UYGULANAN SİGORTA PRİM   TEŞVİKLERİ

TEŞVİKLER

1- 5084 sayılı Kanun’un 4. maddesinde,

2- 4447 sayılı Kanun’un geçici 9. maddesinde,

3- 5510 sayılı Kanun’un 81. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde,

4- 4857 sayılı Kanun’un 30. maddesinin 10. fıkrasında,

5- 4447 sayılı Kanun’un geçici 7. maddesinde,

6- 4447 sayılı Kanun’un 50. maddesinin 5. Fıkrasında

7- 5746 sayılı Kanun’un 3. maddesinin 3. fıkrasında,

8- 5225 sayılı Kanunun 3. Maddesinde,

ORTAK YANLARI

Sigorta bazlı olduğu için sigortalı diğer teşviklerden yararlandırılmıyor olmalı

Özel sektör işyerleri kapsamda

Bütün sigorta kollarına tabi 4/a sigortalıları

İşveren hissesi teşvik konusu

Muvazaalı işyeri olmamalı

Müracaat sonrası ilgili Kanun türü seçilerek APHB verilecek.

İhale makamları teşvik kadarını düşerek ödeme yaparlar.

gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru” olarak dikkate alınmaz

1- 5084 SAYILI KANUNUN 4. MADDESİ UYARINCA İSTİHDAMIN TEŞVİKİ

5350, 5615, 5838 ve 5951 SK ile uzatıldı.

16-314, 16-344 ,16-375 2007/48, 2008/31 ve 2009/46

Mahiyeti: 51 yerde[1] prime esas kazançları üzerinden sigorta primlerinin işveren hissesinin;

organize sanayi veya endüstri bölgelerinde kurulu iş yerleri için tamamı, diğer yerlerdeki iş yerleri için yüzde sekseni Hazinece karşılanır.

Teşvik=SPEK x Prim Gün x İşv. His. %100-%80

Sigortalılar İle İlgili Şartlar

4/a (SSK’lı) Sigortalısı Olmalı

Bütün Sigorta Kollarına Tabi Olmalı  (çırak, SGDP, YÖK’te çalışan hariç)

Diğer teşviklerden yararlandırılmıyor olmalı

İşyerleri İle İlgili Şartlar:

Özel sektör işyeri olmalı

Muvazaalı işyeri olmamalı

Belirli yörede faaliyet gösteren gelir veya kurumlar vergisine tabi özel sektör işyeri olmalı

10 ve üzerinde sigortalı çalıştırılıyor olmalı ( birden fazla işyeri olması halinde ayrı ayrı)

(Çıraklar, SGDP’liler ve 0 gün bildirilenler dahil değil, ay içinde giriş çıkışlar hesaba dahil edilir)

Teşvik dönemi APHB SGK’ya yasal süresi içinde verilmeli

Belge Türü:

%80 ölçüde yararlanacaklar; 0/5615

%100 ölçüde yararlanacaklar; 8/5615

Kanunun hala eski şekliyle yararlananlar ise[2];

%80 ölçüde yararlanacaklar; 0/5884

%100 ölçüde yararlanacaklar; 8/5084 Kanun numarası seçilmek suretiyle APHB verilir.

2- 4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 9. MADDESİ UYARINCA YENİ İŞE ALINAN SİGORTALILAR TEŞVİKİ

5921 SK ile düzenlendi, 5951 SK ile değişti

2009/113 sayılı Genelge yayımlandı

Mahiyeti:Prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren

hisselerine ait tutarı, altı ay boyunca İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

Teşvik=SPEK alt Sınırı x Prim Gün x İşv. His. %19,5

2010 yılı için;

Sigortalılar İle İlgili Şartlar

4/a (SSK’lı) Sigortalısı Olmalı

Bütün Sigorta Kollarına Tabi Olmalı

18.08.2009 ila 31.12.2009 tarihleri arasında işe alınmış Olmalı; (31/12/2010 olarak değişti)

(31/12/2010 tarihini 30/6/2011 tarihine kadar BK uzatabilir.)

İşe giriş tarihinden önceki üç aylık dönemde İşsiz olmalı: (çırak, SGDP, YÖK’te çalışan hariç)

Diğer teşviklerden yararlandırılmıyor olmalı

İşyerleri İle İlgili Şartlar:

Özel sektör işyeri olmalı

Muvazaalı işyeri olmamalı

2009/Nisan Ayına İlişkin Olarak Düzenlenmiş APHB Kayıtlı Sigortalı Sayısına İlave Olarak İşe Alınmış Olmalı (Eylül olarak değişti.) (alt işverenlerin sigortalıları göz önünden tutulacak)[3]

Teşvik dönemi APHB SGK’ya yasal süresi içinde verilmeli

Teşvik dönemi ayın primleri ödenmeli

Yapılan kontrollerde sigortalı bildirilmemiş olduğuna dair tespit yapılmamış olmalı (süresiz teşvik dışı)

Belge Türü

sayılı Kanun numarası seçilmek suretiyle APHB verilir.

3- 5510 SAYILI KANUNUN 81. MADDESİ UYARINCA BEŞ PUANLIK İŞVEREN HİSSESİ SİGORTA PRİMİ TEŞVİK UYGULAMASI

5510 sayılı Kanunun 81. Maddesine 5763 Sayılı Kanunla eklendi.

2008/93 ve 2009/139 sayılı genelgeler

Mahiyeti: malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanmaktadır.

Teşvik=SPEK x Prim Gün x İşv. His. %5’,

Sigortalılar İle İlgili Şartlar

4/a (SSK’lı) Sigortalısı Olmalı

Bütün Sigorta Kollarına Tabi Olmalı

Diğer teşviklerden yararlandırılmıyor olmalı

İşyerleri İle İlgili Şartlar:

Özel sektör işyeri olmalı

Muvazaalı işyeri olmamalı

Kuruma hem kendisinin hem de alt işverenin borcu olmamalı[4] (Alt işveren asıl işverenden bağımsız yararlanır.)

Teşvik dönemi APHB SGK’ya yasal süresi içinde verilmeli

Teşvik dönemi ayın primleri ödenmeli

Yapılan kontrollerde sigortalı bildirilmemiş olduğuna dair tespit yapılmamış olmalı (1 yıl süre teşvik dışı) (tespitin yapıldığı tarih esas alınır.)

Belge Türü

sayılı Kanun numarası seçilmek suretiyle APHB verilir.

4-4857 SAYILI KANUNUN 30 MADDESİ UYARINCA ÖZÜRLÜ SİGORTALILARIN İSTİHDAMINA İLİŞKİN İŞVEREN HİSSESİ SİGORTA PRİMİ TEŞVİK UYGULAMASI

4857 sayılı Kanununun 30. Maddesine 5763 sayılı Kanunla eklendi.

2008/77 sayılı genelge

Mahiyeti: Özel sektörde 50 ve daha fazla işçi çalıştıran[5] işverenlerince bu madde kapsamında çalıştırılan özürlü sigortalılar ile 5378 sayılı Kanunun 14. maddesinde belirtilen korumalı işyerlerinde çalıştırılan özürlü sigortalıların, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamı ve Kontenjan fazlası özürlü çalıştıran, yükümlü olmadıkları halde özürlü çalıştıran işverenlerin bu şekilde çalıştırdıkları her bir özürlü için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin yüzde ellisi,Hazinece karşılanır.

Sigortalılar İle İlgili Şartlar

Özürlü olmalı

4/a (SSK’lı) Sigortalısı Olmalı

Bütün Sigorta Kollarına Tabi Olmalı

Diğer teşviklerden yararlandırılmıyor olmalı

İşyerleri İle İlgili Şartlar:

Özel sektör işyeri olmalı

Özürlü Statüsünde Çalıştırılan Sigortalılara İlişkin Onaylı Belge Kuruma verilmeli; (iş-kur’a onaylatacakaları)

Teşvik dönemi APHB SGK’ya yasal süresi içinde verilmeli

Teşvik dönemi ayın primleri ödenmeli

Belge Türü

Korumalı işyeri işverenlerince, 14857 sayılı Kanun türü,

Özürlü sigortalı çalıştırmakla yükümlü olmayan işverenlerce ise, 54857 sayılı Kanun türü, seçilmek suretiyle, Kurumumuza gönderilmesi gerekmektedir.

5-4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 7. MADDESİ UYARINCA GENÇ-KADIN SİGORTALILARDAN YENİ İŞE ALINANLARA İLİŞKİN PRİM TEŞVİKİ.

4447 sayılı Kanuna 5763 sayılı Kanunla eklendi.5838 sayılı Kanunla uzatıldı.

2008/73 ve 2009/52 sayılı genelgeler

Mahiyeti: 2008/Ocak ila 2008/Haziran aylarına veya 2008/Aralık ve 2009/Ocak aylarına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmamaları ve 1.7.2008 ila 30.6.2010 tarihleri arasında işe alınmış olmaları şartıyla 18-29 yaş aralığında olan erkek ve 18 yaşından büyük kadın sigortalılardan yeni işe alınanlara ilişkin SPEK ALT SINIRI işveren hissesi

a) Birinci yıl için yüzde yüzü,

b) İkinci yıl için yüzde sekseni,

c) Üçüncü yıl için yüzde altmışı,

d) Dördüncü yıl için yüzde kırkı,

e) Beşinci yıl için yüzde yirmisi,

İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır.

Sigortalılar İle İlgili Şartlar

4/a (SSK’lı) Sigortalısı Olmalı

Bütün Sigorta Kollarına Tabi Olmalı

İşe Giriş Tarihi İtibariyle, Erkek İse 18 Yaşından Büyük Ve 29 Yaşından Küçük, Kadın İse 18 Yaşından Büyük Olmalı

1.7.2008 (dahil) ila 30.6.2010 (dahil) tarihleri arasında işe alınmalı;

Diğer teşviklerden yararlandırılmıyor olmalı

İşyerleri İle İlgili Şartlar:

Özel sektör işyeri olmalı

2007/Temmuz ila 2008/Haziran aylarında Kuruma bildirilmiş ortalama sigortalı sayısının aşılmış olmalı [6]

Teşvik dönemi APHB SGK’ya yasal süresi içinde verilmeli

Teşvik dönemi ayın primleri ödenmeli

Belge Türü

sayılı Kanun numarası seçilmek suretiyle APHB verilir

4447 SAYILI KANUNUN 50. MADDESİ UYARINCA İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALAN SİGORTALIYI İŞE ALAN İŞYERİNE SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİ

4447 sayılı Kanunun 50. Maddesine 5129 Sayılı Kanunla eklendi.

2009/149 sayılı genelge düzenlenmiştir

Mahiyeti: İşe giriş tarihi itibariyle işsizlik ödeneği almaya hak kazanmış olan sigortalıyı 1.10.2009 veya sonraki bir tarihte işe alarak, sigortalının işe alındığı tarihten önceki aydan başlanarak son altı aylık dönemde aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısını arttıran işverenlerin söz konusu sigortalı adına SPEK alt sınırı üzerinden hesaplanan kısa vadeli sigorta primi tutarının yüzde biri olmak üzere işçi ve işveren payı sigorta primleri ile genel sağlık sigortası primi, kalan işsizlik ödeneği süresince İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır.

Sigortalılar İle İlgili Şartlar

4/a (SSK’lı) Sigortalısı Olmalı

Bütün Sigorta Kollarına Tabi Olmalı

Sigortalının 1.10.2009 veya sonraki bir tarihte işe alınmış olmalı;

İşe giriş tarihi itibariyle işsizlik ödeneği almaya hak kazanmış olmalı;

Diğer teşviklerden yararlandırılmıyor olmalı

İşyerleri İle İlgili Şartlar:

Özel sektör işyeri olmalı

Muvazaallı İşyeri olmamalı

Sigortalının İşsizlik Ödeneği Aldığına Dair Onaylı Belge Kuruma verilmeli (iş-kurdan alıncak)

Teşvik dönemi APHB SGK’ya yasal süresi içinde verilmeli

Teşvik dönemi ayın primleri ödenmeli

Belge Türü

15921 sayılı Kanun numarası seçilmek suretiyle APHB verilir

5746 SAYILI KANUN UYARINCA ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN PRİM TEŞVİKİ

5746 sayılı Kanunun 3. Ve 4. Maddesinde işveren hissesi sigorta prim teşviki

2008/85 ve 2009/21 sayılı genelgeler düzenlenmiştir

Mahiyeti: Kamu personeli hariç olmak üzere,

Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve yenilik projeleri ile rekabet öncesi işbirliği projelerinde ve tekno girişim sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerde çalışan Ar-Ge personeli ile destek personelinin, çalışmaları nedeniyle elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı;

26.06.2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici ikinci maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna tutulmuş fiilen çalışan personelin gelir vergisi istisnasının uygulandığı sürece gelir vergisinden istisna tutulan ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı,

beş yılı aşmamak üzere Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanacaktır.

Sigortalılar İle İlgili Şartlar

Araştırmacı, Teknik ile Destek Personeli[7] ve 4/a (SSK’lı) sigortalısı olmalı:

Bütün Sigorta Kollarına Tabi Olmalı

Sigortalının 1.10.2009 veya sonraki bir tarihte işe alınmış olmalı;

İşe giriş tarihi itibariyle işsizlik ödeneği almaya hak kazanmış olmalı;

Diğer teşviklerden yararlandırılmıyor olmalı

İşyerleri İle İlgili Şartlar:

- Ar-Ge Faaliyetinde Bulunmalı: 5746 sayılı Kanun kapsamında; (Teknoloji merkezi işletmeleri,Ar-Ge merkezleri vs.),

Başvuruda Bulunmuş Olmalı (TEKMEr, TÜBİTAK, SAN. BAK. Onaylı yazı)

Sigortalının İşsizlik Ödeneği Aldığına Dair Onaylı Belge Kuruma verilmeli (iş-kurdan alıncak)

Teşvik dönemi APHB SGK’ya yasal süresi içinde verilmeli

Teşvik dönemi ayın primleri ödenmeli

Belge Türü

5746 sayılı Kanun numarası seçilmek suretiyle APHB verilir

8-5225 SAYILI KANUN UYARINCA KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEŞVİKİ

“MADDE 5: …(c) Sigorta primi işveren paylarında indirim; bu Kanun uyarınca belgelendirilmiş kurumlar vergisi mükellefi yatırımcı veya girişimcilerin, ilgili idareye verecekleri aylık sigorta prim bordrolarında bildirdikleri, münhasıran belgeli yatırım veya girişimde çalıştıracakları işçilerin, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 72 ve 73 üncü maddeleri uyarınca prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hissesinin, yatırım aşamasında üç yılı aşmamak şartıyla % 50′si, işletme aşamasında ise yedi yılı aşmamak şartıyla % 25′i, Hazinece karşılanır.

Bu bendin uygulanması ile yatırım veya işletmenin niteliği dikkate alınarak mükellefin çalıştırabileceği azamî işçi sayısına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlıkça müştereken belirlenir.” hükmü yer almaktadır.

NOT: söz konusu Kanun maddesinin uygulamasının izahı için; Kültür ve Turizm Bakanlığınca Kültür Yatırım Ve Girişimlerine Gelir Vergisi Stopajı, Sigorta Primi İşveren Payı Ve Su Bedeli İndirimi İle Enerji Desteği Uygulamasına Dair Yönetmeliği yayımlanmıştır. Konuyla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumunun genelgesi bulunmamaktadır.

HANGİSİ AVANTAJLI

Günlük asgari ücret; 24,30 TL olduğu için işveren hissesi %19,5 olan işyerlerinde günlük işçi başına 4,74 TL olur.

5 puanlık indirimde ise bu miktar 1.22 TL’dir.

=è BU SEBEPLE

5 PUNALIK PRİM İNDİRİMİ SPEK’İN TAMAMINDAN YARARLANACAĞI İÇİN 2800 VE ÜSTÜ ÜCRETLERDE YARARLANILMASI AVANTAJLI, DİĞER ÜCRETLERDE DİĞER TEŞVİKLERİN UYGULANMASI GEREKİR.

BORCU YOKTUR YAZILARI

5510 sayılı Kanunun 90. Maddesine. Maddesi ve “İşverenlere Verilen Devlet Yardımı, Teşvik Ve Desteklerde Sosyal Güvenlik Kurumundan Alınacak Borcu Yoktur Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslara Dair Tebliğ gereği;

- 5084 sayılı Kanunla sağlanan sigorta primi işveren hissesi teşviki, enerji desteği, bedelsiz yatırım yeri tahsisi ile aynı Kanunun Geçici 1 inci maddesine göre, Organize Sanayi Bölgeleri tüzel kişilikleri tarafından, gerçek ve tüzel kişilere yapılan bedelsiz arsa tahsisi,

- 5225 sayılı Kanunla sağlanan sigorta primi işveren paylarında indirim, su bedeli indirimi ve enerji desteği,

- Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu kararları uyarınca uygulanmakta olan ve kamu alacaklarından vazgeçilmesi şeklinde olmayan; katma değer vergisi istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, kredi desteği, faiz desteği, turizm enerji desteği,

- 3624 sayılı Kanunla sağlanan geri ödemeli ve geri ödemesiz destekler

- Araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) destekleri,

- 5746 sayılı Kanunla sağlanan ve kamu alacaklarından vazgeçilmesi şeklinde olmayan destek ve teşvikleri,

- 26/7/2001 tarihli ve 24474 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tarımsal Amaçlı Kooperatiflere Kullandırılacak Kredilere İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca sağlanan kredi destekleri,

- İhracat Teşvikler

gibi işverenlere verilen devlet yardımı, teşvik ve desteklerde sosyal güvenlik kurumundan alınacak borcu yoktur belgesinin düzenlenmesi gerekmektedir.

SONUÇ

2008 Sonbaharında başlayıp, 2009’da tüm dünyayı kasıp kavuran ve  halen daha etkileri devam eden ekonomik krizde, SGK tarafından uygulanan sigorta prim teşvikleri; işverenler üzerindeki, sigorta prim yüklerini nispeten azaltarak  işverenlerin krizden en az hasarla çıkarak yatırımlarına devam etmelerini ve dünya pazarlarında daha rekabetçi hareket edebilmelerine olanak sağlayacaktır.

Ülkemizde son TÜİK verilerine göre 3milyon 350 bin civarında işsiz bulunmaktadır. Yeni iş alanlarının açılması ve İşverenlerin daha fazla işçi çalıştırarak  istihdamı artırması sonucu  ülkemizdeki bu işsizlik sayısı azalarak sosyal barış büyük oranda sağlanmış olacaktır.

Ramazan YILDIZ


[1] Adıyaman, Afyon, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ardahan, Batman, Bartın, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Kırşehir, Malatya, Mardin, Muş, Ordu, Osmaniye, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Uşak, Van ve Yozgat, Gökçeada ve Bozcaada

[2] 01.10.2003 tarihinden önce işe başlamış olan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin bu tarihten önce ilgili idareye vermiş oldukları en son dört aylık sigorta prim bordrolarında bildirdikleri işçi sayısına ilave olarak yeni işe aldıkları ve bu işyerlerinde fiilen çalıştırdıkları işçiler için uygulanmaktaydı.

[3] 2009/Nisan (Eylül) ayında sigortalı çalıştırılmamış olması halinde; söz konusu teşvikten, 18.08.2009 ila 31.12.2009 tarihleri arasında işe alınan ve anılan maddede belirtilen niteliklere sahip sigortalıların tamamından dolayı yararlanılabilecektir

[4] 5458 sayılı Kanun gereğince ya da 5510 sayılı Kanunun geçici 24 ya da 25. maddelerine istinaden yeniden yapılandırılmış ya da 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş olan işverenler tecil ve taksitlendirmeden dolayı teşvikten yararlanırlar.

[5]50 İŞÇİNİN HESABI NASIL OLUR?

1-Aynı il sınırları içinde birden fazla işyerinin bulunması halinde, toplam işçi sayısına göre,

2- ayrı ayrı tüzel kişiliği bulunan kuruluşlarda ayrı ayrı işçi toplamı,

3- belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesine göre çalıştırılan işçiler ile kısmi süreliler hesaplanır. İşyerinde kısmi süreli iş sözleşmesine göre çalışanlar da varsa bunlar çalışma süreleri dikkate alınmak suretiyle aylık fiili çalışma saati olan 195 saat üzerinden tam süreli çalışmaya dönüştürülerek, işyerinde tam süreli olarak çalışan işçi sayısına ilave edilir. Bu hesaplama sonucunda bulunacak işçi sayısında yarıma kadar olan kesirler dikkate alınmaz. Yarım ve daha fazla olan kesirler tama dönüştürülür.

Örnek; Bir işyerinde 60 kişi tam süreli, 4 kişi de kısmi süreli olarak çalışmaktadır. Kısmi süreli çalışan 4 kişi günde 5’er saatten ayda 26 gün çalışıyor. Buna göre 4X5= 20X26= 520:195= 2.6 = 3 (yarım ve üzeri tama iblağ edildiğinden), 3 kişinin daha toplam çalışan sayısına ilave edilmesi gerekir. Bu işyerinde 60+3=63 kişi üzerinden o yıl için belirlenen oranda çalıştırılması gereken özürlü kontenjanı hesaplanmalıdır.

[6] ORTALAMA SİGORTALI SAYISI:  Örnek; 2007/ Temmuz ila 2008/ Haziranda Kuruma verdiği APHB kayıtlı toplam sigortalı sayısı 84,aylık ortalaması; 84/12 = 7 sigortalıdır. İşyerinin 2008/ Ekim ayında gerekli şartlara sahip 4 sigortalıyı işe aldığı ve sözkonusu sigortalılarla birlikte o ayda çalışan toplam sigortalı sayısının 10 olduğu varsayıldığında, (İlave Sigortalı= 10 – 7 =3 olacağı için), 3 sigortalı bu işyerinde teşvikten yararlanılabilecektir.

[7] ARGE VE DESTEK PERSONEL Örnek; Teknogirişim sermaye desteği alan CD A.Ş.’ce, Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde; 150 Ar-Ge personeli, 40 destek personeli ve Ar-Ge faaliyetlerinde doğrudan görevli olmadığı gibi Ar-Ge faaliyetlerine katılmayan ve bu faaliyetlerle doğrudan ilişkisi de bulunmayan 15 personel istihdam edilmektedir. Söz konusu teşvikten;

-          150 Ar-Ge personelinin tamamı,

-          150 Ar-Ge personelinin %10’una isabet eden 15 destek personeli yararlanacaktır.

Ancak,  40 destek personelinden geriye kalan 25 destek personeli ile Ar-Ge faaliyetlerine katılmayan 15 personel yararlanamayacaktır.

Popularity: 100%

4 Responses to “SİGORTA PRİM TEŞVİKLERİ”

 1. AffMaster-651 diyor ki:

  AffMaster-651…

  программирование на PHP http://worldwarez.net/ на профессиональном уровне…

 2. afina-124 diyor ki:

  afina-124…

  очень интересный материал вот тута http://worldwarez.net/, смотрите, не пожалеете…

 3. addms-808 diyor ki:

  addms-808…

  очень интересный материал вот тута http://worldwarez.net/, смотрите, не пожалеете…

 4. Aksen-896 diyor ki:

  Aksen-896…

  программирование на PHP http://worldwarez.net/ на профессиональном уровне…

© 2010 İŞ'TE ÇALIŞANLAR. All rights reserved.
Proudly designed by Theme Junkie.